Management

  BOARD OF DIRECTORS

  • SHRI BHARAT M. SHAH    (CMD)
  • SHRI VIKESH B. MAKVANA
  • SMT. INDU S. KALAL
  • SHRI DIPAKKUMAR N DUTT

   MANAGEMENT TEAM

  • SHRI SAMIR P. SHAH  (Chief Financial Officer)
  • SHRI BHAVIN C. SONI   (Company Secretary and Compliance Officer)